Stratēģija


Apvienība, lai realizētu 

    * lauku sieviešu tālāku aktivizēšanu daudzveidīgām darbībām
    * izvērstu atsevišķu organizāciju tālāku konsolidēšanos vienotā veselumā un
    * ietekmes palielināšanos uz valsts un pašvaldību institūcijām

par galvenajiem darbības stratēģiskajiem virzieniem izdala sekojošus:

1. Organizatoriskais darbs

1.1.  visos reģionos nodibināt sieviešu organizāciju apvienības;

1.2.  veidot birojus darba koordinācijai novados;

1.3.  pašpalīdzības grupu radīšana, kas palīdzētu neaktīvām sievietēm iesaistīties sabiedriskajā dzīvē;

1.4.  izvērst lokālo organizāciju un rajonu apvienību kontaktus;

1.5.  veikt organizāciju/klubu uzskaiti un apkopot veiktā darba rezultātus, lai veidotos pilnīgāks priekšstats par lauku sieviešu organizāciju ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā.

2. Informatīvais darbs

2.1.gatavot un izdot informāciju par atsevišķām organizācijām, apvienībām un LLSOA kopumā bukletos, informācijas lapās vai savās avīzēs, kam iespējams, izveidot savas mājas lapas internetā;

2.2. pēc iespējas sadarboties ar masu mediju pārstāvjiem, lai sabiedrībā nestu informāciju par organizāciju aktivitātēm;

2.3. izvērst sadarbību ar Zemkopības ministriju un veidot kontaktus arī ar citām ministrijām, lai, no vienas puses, iegūtu informāciju par attiecīgās nozares aktivitātēm, bet, no otras puses, informētu par organizāciju darbību;

2.4. lokālo organizāciju, rajonu apvienību savstarpējo kontaktu uzturēšanai un  pastāvīgu sakaru uzturēšanai ar LLSA Padomi meklēt iespējas pastāvīgas E-pasta adreses iegūšanai un līdz ar to iesaistīšanos informatīvajā tīklā.

3. Mācīšanās, zināšanu papildināšana

3.1.  organizēt sieviešu zināšanu papildināšanu

    *    psiholoģijā, lai veidotu uzdrīkstēšanos, pašvērtības pieaugumu;
    *    politikā, lai attīstītu politisko kultūru un politisko aktivitāti;
    *   svešvalodās, lai varētu izvērst kontaktus ar citu valstu sievietēm un mācīties ārvalstu kursos un semināros;
    *    Eiropas Savienības jautājumos, lai dziļāk izprastu Latvijas lauku perspektīvas ES dalībvalsts statusā;

3.2.  gatavot sievietes prast

    *    lobēt savas organizācijas intereses;
    *    vadīt organizāciju;
    *    veidot dažādus apmācības centrus;
    *    izstrādāt biznesa plānus;
    *    attīstīt iniciatīvu.

3.3.  pēc iespējas izmantot apmācību ārzemēs (Izraēlas vēstniecības piedāvātie mācību kursi u.c.);

3.4.  turpināt uzsākto praksi rīkojot organizāciju vasaras skolas ar izglītojošām programmām.

4. Līdzdalība lēmumu pieņemšanā

4.1. aktīvi iesaistīties LOSP darbā, lai jebkura jautājuma apspriešanas gaitā varētu aizstāvēt lauku sieviešu intereses;

4.2. virzīt sieviešu organizāciju dalībnieces pašvaldību un valsts institūciju struktūrās;

4.3. rast iespēju piedalīties kā organizāciju pārstāvēm piedalīties pagastu un rajonu padomju sēdēs vai lēmumu sagatavošanas darba grupās,lai varētu ietekmēt sievietēm labvēlīgu jautājumu izlemšanu.

4.4. ņemt dalību dažādu ziņojumu sagatavošanā starptautiskām organizācijām par lauku sieviešu stāvokli Latvijā.

5.Iesaistīšanās starptautiskās organizācijās, starptautiskos sakaros

5.1. obligāti iestāties ACWW organizācijā;

5.2. izvērst sadarbību

    * ar Igaunijas un Lietuvas lauku sieviešu organizācijām, lai veidotu vienotu Baltijas telpu, tādēļ 2003. gadā Rīgā organizēt trīs Baltijas valstu lauku sieviešu konferenci;
    * ar Ziemeļvalstu sieviešu organizācijām, vispirms jau ar Somijas “Martu” , Norvēģijas un Somijas zemnieku federācijas pārstāvēm, Zviedrijas “Kvina kraft” , apgūstot pieredzi sadarbībai ar varas struktūrām;
    * ar tuvāko austrumos esošo zemju - Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas – lauku sieviešu organizācijām, debatējot par sieviešu problēmām postsociālistiskā telpā.

6.Reprezentācija

6.1.ik gadu rīkot rajonu lauku sieviešu organizāciju konferences un piedalīties novadu konferencēs;

6.2. aktīvi piedalīties citu organizāciju konferencēs, prezentējot LLSA darbu un veidojot ciešākus kontaktus ar šīm organizācijām;

6.3. piedalīties LLSA gadskārtējā konferencē, atspoguļojot lokālās vai reģionālās organizācijas veikumu gada laikā;

6.4. iesaistīties kontaktu dibināšanā, uz saviem pasākumiem uzaicinot citu Latvijas reģionu un ārvalstu organizāciju pārstāves;

6.5. organizēt pieredzes apgūšanas braucienus uz citām valstīm.

7. Lauku sieviešu problēmu un lauku sieviešu organizāciju problēmu pētīšana

7.1. iesaistīties zinātnisku struktūru veiktos pētījumos , kas varētu dot zināšanas

    *   organizāciju darba pilnveidošanai;
    *   sieviešu problēmu pamatošanai sarunās ar pārvaldes institūcijām;
    *   pašu sieviešu informēšanai par sieviešu stāvokli Latvijā kopumā vai citos Latvijas reģionos.

7.2. veikt aptaujas pagastu, novadu līmenī par sociāli ekonomiskām un psiholoģiskām lauku sieviešu problēmām.

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free